• Cursus Leiderschap en Filosofie | met André Wierdsma en Joep Dohmen (juni)

  Kun jij als bestuurder koers houden? Een cursus over leiderschap en filosofie, de kracht van het moreel leiderschap. Voor wie is de cursus Leiderschap en Filosofie bedoeld?

  Ben jij een manager of bestuurder met verantwoordelijkheid voor de samenwerkingscultuur in je organisatie?

  Loop je dan wel eens tegen de vraag op hoe je vorm geeft aan die verantwoordelijkheid zonder ontrouw te worden aan jezelf of je principes? Weet jij altijd waar je voor staat? Kun je op moeilijke momenten koers houden? Laat je voeden met belangrijke ervaringsverhalen uit de wereld van de praktische filosofie en organisatiekunde en door de persoonlijke adviezen van beide hoogleraren.

  Kennis van organisatiekunde of filosofie is meegenomen maar niet strikt noodzakelijk. Wel ervaring op de werkvloer!

  Je bent welkom van 18 tot en met 24 juni 2017. Klik hier voor de periode van 3 t/m 9 september 2017.
  ‘Van succesvol naar betekenisvol leiderschap in vloeibare tijden’

  De werelden van de praktische filosofie en levenskunst (prof. dr. Joep Dohmen) én co-creërend organiseren en veranderen (prof. dr. André Wierdsma) komen bij elkaar en vormen samen een krachtige inspiratiebron. De cursus biedt inzicht, inspiratie en handvatten om de deelnemers te verrijken met inzichten uit 2500 jaar filosofie en levenskunst én nieuwe perspectieven op organiseren.

  De cursuslocatie is Villa Dio Petres

  Villa Dio Petres bevindt zich nabij de dorpen Kroustas en Kritsa op Oost-Kreta, en is genoemd naar het landgoed waarop het staat en dat al eeuwen Dio Petres (twee rotsen) heet. De cursuslocatie ligt zeer rustig en biedt een adembenemend uitzicht over de bergen en de baai van Mirabello. Villa Dio Petres ligt hoog, waardoor je altijd geniet van de koelte.

  De cursus Leiderschap en Filosofie was succesvol in 2016

  Mei 2016 hebben beide hoogleraren deze cursus voor het eerst verzorgd op Kreta. Het was bijzonder inspirerend om te zien hoe de verschillende werelden en stijlen van doceren bij elkaar kwamen. De deelnemers hebben daar in hoge mate een eigen bijdrage aan geleverd door actief en constructief alle onderdelen van het gebodene bij de kop te pakken. Ieders eigen (persoonlijke) thematiek/problematiek in de eigen organisatie kwam ook ruim aan bod. En dat alles in een gemoedelijke amicale sfeer waarin ook zeker veel gelachen is! Vanwege de grote belangstelling en de hoge waardering van de deelnemers, hebben we besloten in 2017 de cursus te vernieuwen en twee keer aan te bieden.

  Bekijk onderstaand videoverslag.

  Waar sta je als bestuurder of manager in vloeibare en onzekere tijden?

  Het tempo waarin beslissingen genomen moeten worden neemt toe, terwijl de complexiteit en onzekerheid groot is. Vaste vormen worden vloeibaar. Organisaties worden meer en meer netwerken. Flexibiliteit wordt steeds belangrijker om economische weerbaarheid te realiseren. Binnen organisaties wordt steeds meer de logica van de markt gehanteerd. Wat is de impact die deze ontwikkelingen hebben op zowel het zakelijke als het privé domein? Hoe gewenst is dit? Veerkracht en vitaliteit zijn cruciaal maar de kwaliteit van samenwerking hangt sterk af van onderlinge betrokkenheid. Als leider is het je verantwoordelijkheid om de samenwerking te organiseren en steeds opnieuw waarde toe te voegen. Hoe houd je koers als wendbaarheid gevraagd wordt? Waar sta je voor?

  Een cursus leiderschap over deugden en vrijmoedig spreken

  Leidinggeven aan anderen vraagt dat je je eigen leven proactief vormgeeft door goed voor je zelf te zorgen. Van leiders mag verwacht worden dat ze dienen én deugen. Dienen doordat ze zich inzetten voor een systeem dat ‘groter’ is dan henzelf. Deugen omdat ze in de wijze waarop samenwerken vorm krijgt, als rolmodel functioneren. Leiderschap vraagt om vrijmoedig spreken en koers vanuit eigen opvattingen en waarden. Dit vraagt een doorleefd inzicht in de waarden die leidend zijn bij de invulling van het eigen levensproject.

  Vanuit welke morele horizon geef jij vorm aan je verantwoordelijkheid? Welke waarden of deugden zijn voor jou essentieel?

  De praktische filosofie van levenskunst biedt een rijke bron van oriëntatiepunten en inzichten in hoe dilemma’s hanteerbaar gemaakt kunnen worden. Bovendien reikt zij een begrippen-kader aan dat helpt om verantwoorde en zinvolle keuzes te maken.
  Het dominante management-vertoog op basis van maakbaarheid en controle vraagt dringend om aanvulling. Het co-creërend organiseren en samenwerken is verankerd in opvattingen rond begrensde autonomie. Uitgangspunt is ruimte én respect voor vakmanschap. Begrenzing op basis van gedeelde doelen en waarden. Begrenzing op basis van co-creatie, biedt ruimte. Zelfsturing, zonder heldere afspraken, resulteert vaak in onzekerheid en afhankelijkheid. Op paradoxale wijze kan dat tot ongewenste afhankelijkheid van de leiding resulteren.

  Heb jij als bestuurder de morele moed en emotionele rijpheid om je plek te durven nemen?

  Hoe creëer je als leidinggevende of senior professional een context waarbinnen medewerkers worden uitgedaagd én worden ondersteund? Vanuit welke morele horizon geef jíj vorm aan je verantwoordelijkheid? Welke waarden of deugden zijn voor jou essentieel? Hoe hanteer je de verschillende perspectieven van belanghebbenden binnen de organisatie? Welke opvattingen over mensen en samenwerken zijn sturend in jouw optreden? Hoe combineer jij co-creatie met transparante inzet van macht? Heb jij de morele moed en emotionele rijpheid om je rol goed te kunnen spelen? Hoe bepaal je koers in je privé leven én in je rol als leidinggevende?

  Deelname is een investering in je wens het eigen leven vorm te geven op basis van doorleefde opvattingen en waarden én inzicht in de rol die je waarmaakt in de organisatie.

  Deze vragen zijn leidend in een week waarin reflectie, dialoog en wederzijdse inspiratie centraal staan. De intensieve cursus biedt inzichten en handvatten voor nieuwe handelingsperspectieven. De kwaliteit van de docenten en deelnemers, de ruimte voor dialoog en verdieping én de locatie van de cursus zijn uniek. Deelname is een investering in je wens levenskunst en persoonlijke vormgeving te koppelen aan je rol in de organisatie

  De aanpak van de cursus Leiderschap en Filosofie

  De cursus verloopt volgens een ritme van interactieve inleidingen, individuele reflectie, onderlinge consultatie, filmbespreking en dialoog.
  Het ontwerp van de week biedt ruim voldoende ruimte voor de vertaalslag naar het eigen leven en de eigen functie. Elkaars ervaringen met de dilemma’s van leidinggeven maken het gebodene juist concreet. Persoonlijke adviezen kunnen deel uit maken van de week.
  De omgeving nodigt uit om te vertragen en vragen te behandelen waaraan je in de hectiek van alledag vaak onvoldoende aan toe komt. Het programma is inhoudelijk pittig, met bijna alle dagen vier colleges overdag en een avondprogramma met een reflectief karakter: dialoogsessies en/of filmbesprekingen. Met filmfragmenten wordt een thema indringend zichtbaar gemaakt.

   

  Het programma van de cursus Leiderschap en Filosofie

   

  Wijzigingen voorbehouden

  Zondag

  16.00 uur
  Ontvangst op Villa Dio Petres. Vanaf 16.00 uur maakt u kennis met elkaar en met Joep Dohmen en André Wierdsma. U krijgt een korte presentatie over de geschiedenis van Kreta en het wezen van de Kretenser door de gastheren Hans Rutten en Jacques Poot. We gebruiken de maaltijd in pension Argyro.

  Maandag

  Thema: Leiderschap in de nieuwe wereld
  Locatie: Villa Dio Petres, van 09.00 – 17.30 uur09.00 – 10.30 uur.
  André Wierdsma: Hoe het denken over organiseren en leiderschap verankerd is in verschillende cultuur’lagen’.
  Een houtskoolschets van de ontwikkeling van onze cultuur. Cultuur als bedding voor ons denken over organiseren en leiderschap. Spanning tussen ‘systeem en leefwereld’ (Jürgen Habermas). Hoe organisaties weggroeien van hun ‘bedoeling/missie’. Spanning tussen het ‘shareholders’ en ‘stakeholders’ perspectief.
  11.00- 12.30 uur
  Vervolg André Wierdsma: Uitdaging voor leiders in een wereld van toenemende flexibilisering en tijdelijkheid.
  Organiseren in de ‘vloeibare moderniteit’ (Baumann) die gekenmerkt wordt door snelle veranderingen, ambiguïteit, complexiteit en onzekerheid. Consequenties van flexibilisering voor de effectiviteit van samenwerking. Biedt een organisatie nog voldoende mogelijkheden voor moderne zelfontplooing van medewerkers? Beperkingen van het ‘agency’ denken en het ‘atomistische’ mensbeeld. Vitaal organiseren, wat vraagt dit van leiders ?
  12.30 – 14.00 uur: Lunch op Dio Petres
  14.00 – 15.00 uur
  Joep Dohmen: De posttraditionele samenleving; invloed van media, markt en technologie op onze samenleving en persoonlijke identiteit.
  Sedert enkele decenia zijn we van een traditionele naar een posttraditionele samenleving opgeschoven. Markt, media en technologische wetenschap hebben de dominantie van moraal en levensbeschouwing uit de traditie verregaand verdrongen. Wat zijn de kansen en risico’s voor modern leiderschap?
  15.15- 16.30 uur
  Vervolg Joep Dohmen: Filosofie, identiteit en modern leiderschap.
  Bespreking van het moderne mensbeeld in de filosofie met het oog op identiteitsvorming: hoe kunnen we onszelf vormgeven? Inleiding in de actuele praktische filosofie, levenskunst en Bildung. Moderne Levenskunst als holistisch model voor actueel leiderschap.
  17.00-18.30 uur
  Gesprek over moderne leerprocessen.
  Van wie / waarvan heb ik het meest geleerd? In welke mate heb ik daar invloed op?
  19.00 uur
  Villa Dio Petres: diner cinematographique. Film met gepaste onderbrekingen voor heerlijke spijzen.

  Dinsdag

  Thema: Leiderschap tussen maakbaarheid en broosheid
  09.00 – 10.45 uur
  André Wierdsma: De broosheid en complexiteit van samenwerken.
  Het Dominant Rationele Model en de bijdrage van sociaal constructionisme (Berger & Luckman / Gergen / Weick). Waarnemen versus waarmaken. Betekeniscreatie en autopoïese (Maturana & Varela). Hanteren van broosheid van handelen (Hannah Arendt).
  11.00 – 12.30 uur
  Joep Dohmen: Leiderschap en Bildung.
  Bij de vormgeving (Bildung) van actief actorschap en modern leiderschap gaat het om de eigen individuele manier van denken, voelen en willen, te midden van betekenisvolle anderen in een welbepaalde tijdruimtelijke context. Over het belang van reflectie, motivatie en timing. Actuele bespiegelingen met name via Hannah Arendt, Bieri en Frankfurt.
  12.45 uur naar Katharo; aldaar lunch
  Joep Dohmen: groepsgesprek over Kwetsbaarheid en emoties
  Vervolg over de kwetsbare kant van leiderschap.Vertrekpunt is het recente boek van Martha Nussbaum over woede (2016, in Nederlandse vertaling vanaf januari 2017 verkrijgbaar). Nussbaum vult actief actorschap aan met kwetsbaarheid door lot, ambiguiteit en emoties. De focus van het gesprek ligt op de emotie woede.
  15.30 uur: retour Villa Dio Petres
  16.30 – 18.00 uur
  André Wierdsma: Leiderschap: de psychologische dimensie
  Hoe existentiële angsten en behoeften zich manifesteren in organisaties. Psychologie van de verticale denkfiguur: dans tussen overdracht en tegenoverdracht. Leiderschap: de verleiding van de dynamiek van bewonderen en vrezen. De opgave van de horizontale denkfiguur: actorschap. Neem afstand van de dramadriehoek.
  18.00- 20. 00: Villa Dio Petres: Diner pensant

  Woensdag

  Thema: Relationeel leiderschap
  Locatie Villa Dio Petres
  9.00-10.30 uur
  André Wierdsma: Constructief hanteren van verschil.
  Organiseren op basis van co-creatie en Tijdelijke Werkbare Overeenstemmingen (TWO). De ‘machtsvrije’ dialoog en transparant machtsgebruik (Habermas en Hetebrij). Waarde van de minderheid. Impact van taal: verdubbeling, disciplinering en uitsluiting. Plek der Moeite. Weg van de Plek der Moeite en Terug naar de Plek der Moeite.
  11.00-12.30 uur
  Joep Dohmen: Het belang van respectvolle omgangsvormen
  Hoe gaan leiders om met hun ondergeschikten en andersom? In een neoliberaal tijdsgewricht lijkt het soms alsof alles geoorloofd is, dan wel alsof we ‘er samen wel uitkomen.’ We zijn bang voor gemoraliseer, maar waarom eigenlijk? Hoe evident is een respectvolle omgang met elkaar? Hoe behandelt u uw collegae en zij u? En waarin schuilt de kracht van zelfrespect? Over twee hachelijke deugden die terug zijn van weggeweest.
  12.30 – 16.00 uur: Lunch en recreatie in Ammoudara aan zee.
  16.00 – 18.00 uur op Villa Dio Petres
  Joep Dohmen: Narrativiteit
  Het belang van narrativiteit voor de ontwikkeling van een sterk zelfbeeld. Introductie van docu-film over narrativiteit
  Diner in Kritsa

  Donderdag

  Thema Vakmanschap
  Reis naarde Dorische stad Lato
  8.45 – 10.45 uur
  Joep Dohmen: Van Mythos naar Logos.
  Op de archeologische site Lato geeft Joep Dohmen een college over de mythe van Odysseus als vermetele Griekse oerheld. Socrates overstijgt de mythe en brengt de filosofie op aarde met de vraag: ”Wie is de mens” ? Gnothi seatou = ken uzelf! Socratisch leiderschap op basis van dialoog, zelfkennis en deugd.
  11.00 – 12.30 uur
  André Wierdsma: Vitaliserend organiseren: respect voor vakmanschap.
  Leiderschap als het organiseren van samenwerking. Samenwerken en de mogelijkheden voor moderne zelfontplooiing. Richard Sennetts pleidooi voor respect voor vakmanschap: “Respect is belangrijker dan vrijheid.” Belang van tijd voor de effectiviteit van samenwerken. Gedeelde ervaringen en kracht van verhalen.
  12.30 – 14.00 uur: Lunch op Villa Dio Petres
  14.00 – 15.30 uur
  André Wierdsma: Vitale organisaties en vitale medewerkers
  Organiseren op basis van begrensde autonomie. Balanceren tussen regels en uitzonderingen. Het juiste midden tussen universalisme en particularisme. Hoe worden waarden waar gemaakt? Praktijk van normatieve professionalisering (Kunneman). Moresprudentie. Kracht van vrij-moedig spreken (parrèsia).
  16.00 – 17.00 uur
  Joep Dohmen: Ars Retorica. Het belang van welsprekendheid voor leiders.
  Elke leidinggevende houdt vandaag regelmatig ten overstaan van zijn collega’s of een breed publiek een verhaal. In de boekhandels liggen steeds meer boeken over Ted Talks. Zij gaan terug op de klassieke welsprekendheid. Joep presenteert een kort college over het belang van de klassieke en moderne retorica, met filmische voorbeelden: Kennedy, Martin Luther King, Obama. Daarna volgt een opdracht.
  17.00-18.00 uur
  Persoonlijke voorbereiding
  18.00 – 20.30 uur
  Villa Dio Petres. Diner parlant olv. Joep Dohmen
  Elke deelnemer houdt een korte tafelrede van 5 minuten waarin deze zijn of haar visie op leiderschap met de anderen deelt.

  Vrijdag

  Thema: Moreel leiderschap en betrokken leiding geven
  9.00- 10.30 uurJoep Dohmen:
  Modern leiderschap tussen macht en moraalVeel vormen van traditioneel leiderschap waren toonbeelden van machtsuitoefening gebaseerd op charisma en willekeur. Onder invloed van de modernisering en democratiseringsprocessen moeten (en willen) leiders vandaag telkens opnieuw hun gezag legitimeren. Van actuele gezagsdragers wordt moraal en respect voor gelijkheid verwacht, maar tegelijk een voortrekkersrol. Waarop baseert de nieuwe leider in dit spanningsveld zijn gezag?
  11.00 – 12.30 uur
  André Wierdsma: Betrokken leiderschap: uitdagen én ondersteunen
  Hoe wordt je een ‘basiskamp’ voor je medewerkers? De balans tussen hechting en exploratie. Werkt u vanuit eigen kracht? Spreekt u anderen op hun kracht? Doorbreek de gijzeling van disfunctionele patronen. Moreel leiderschap, persoonlijke moed en emotionele rijpheid. Wat is uw morele horizon?
  12.30 – 14.00 uur: Lunch Villa Dio Petres
  14.00 – 16.00 uur
  Wat is de oogst van deze week? Individuele reflectie, nagesprek en afscheid op Dio Petres
  20.00 uur: Slotdiner in restaurant Agios Nikolaos

  Bij deze cursus hoort een reader

  Voorafgaand aan de cursus krijgen de deelnemers een reader thuis gestuurd. Daarin staan (filosofische en andere) teksten die in de cursus behandeld zullen worden. De reader is bedoeld als smaakmaker. Niet als verplichte leeskost. Zonder het lezen van de reader kun je de cursus (uiteraard) ook goed volgen. Lezen van de reader biedt mogelijkheden om tot verdieping te komen in de dialoog.

  Is deze cursus iets voor jou?

  Deze cursusweek is bedoeld voor bestuurders, (interim)managers, leidinggevenden en senior staffunctionarissen. Voorkennis van filosofie of organisatiekunde is meegenomen maar niet nodig. In je werk heb je wel (mede)verantwoordelijkheid voor de vormgeving van de samenwerking in de organisatie. Je hebt daarin minimaal 10 jaar werkervaring.
  In je huidige positie wordt je visie en je eigen optreden steeds bepalender voor de effectiviteit. Je rol vraagt dat je kleur bekent in de wijze waarop je dilemma’s hanteerbaar maakt in een specifieke context.

  Het gaat bij deze cursus om een kleine en selecte groep

  De cursus gaat door bij een minimum aantal van 6 gasten. Het maximum aantal deelnemers is beperkt tot 12. Wij verzoeken je naast, tegelijkertijd met, je reservering per email een kort overzicht van je opleiding, huidige functie en relevante werkervaring te beschrijven. Stuur dit aub naar
  Er wordt door de docenten contact met je opgenomen om de wederzijdse verwachtingen af te stemmen, mogelijk vragen te beantwoorden, met als doel om een gebalanceerde groep te krijgen.

  Sommige colleges en gesprekken worden gehouden op bijzondere (afgelegen) plekken op Oost-Kreta. Verandering van omgeving inspireert.

    PE, DI en de Belastingdienst kunnen helpen de kosten te drukken

  In het kader van ‘permanente educatie’ PE en ‘duurzame inzetbaarheid’ DI van mensen, bestaan er bij bedrijven en organisaties diverse regelingen om cursussen in te zetten voor je eigen ontwikkeling. Deze cursus staat niet op de standaardlijsten van PE en DI maar zou daar door je persoonlijke inzet wellicht onder geschaard kunnen worden.
  Diverse belastinginspecteurs accepteren de cursuskosten van cursussen aan de Academie op Kreta als aftrekpost, zo is gebleken.

  Vraag de universiteits-afscheidsrede van André Wierdsma aan

  In zijn emeritaatsrede reflecteert André Wierdsma op uitdagingen voor leiders die waarde willen creëren voor alle betrokkenen. Hoe doe je dat in een tijd die wordt getypeerd als vloeibare moderniteit vanwege de toenemende tijdelijkheid en flexibilisering? Het is een pleidooi voor een cultuur van vrijmoedig spreken en ondersteunend moreel leiderschap. Stuur een mail naar en we sturen het je graag digitaal toe.

  Datum:

  Je bent welkom vanaf 18 t/m 24 juni 2017 en van 3 t/m 9 september 2017.

  Prijzen:

  De prijzen zijn vanaf € 2.884,– per persoon bij twee personen op een tweepersoonskamer, € 2.935,– voor de eenpersoonskamer en € 2.995,– per persoon bij één persoon op een tweepersoonskamer. Dit is voor een geheel verzorgde week, exclusief vlucht. Er worden geen boekingskosten in rekening gebracht. De prijs voor de transfers van en naar Heraklion is € 35,– enkele reis, per persoon.

  Een exclusieve week voor een beperkte groep

  Het minimaal aantal deelnemers voor deze cursus 6 en maximaal 12 deelnemers.

  Gastenboek

  Lees de ervaringen van eerdere gasten in het gastenboek van André Wierdsma en Joep Dohmen

  Wie zijn André Wierdsma en Joep Dohmen?

  Lees meer over André Wierdsma en Joep Dohmen

  Reserveer een plaats voor deze cursus!
  All Posts
  ×